Home

Lekárska fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach

Dni euróeho kultúrneho dedičstva: História a tradície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach V rámci 27. ročníka Dní euróeho kultúrneho dedičstva sa dňa 21.9.2020 uskutočnilo podujatie, ktorým si naša univerzita pripomenula 360. výročie potvrdenia prvej košickej univerzity Universitas Cassoviensis vydaním Zlatej buly cisárom Leopoldom I Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je inštitúcia s vyše 65-ročnou históriou. S výučbou budúcich lekárov začala v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) je samosprávnou, vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie potrebné pre vykonávanie lekárskeho povolania a vykonávať výskum v oblasti medicíny.. Fakulta má 13 ústavov, 2 klinické ústavy, 39 kliník a 2 vedecko-výskumné experimentálne pracoviská Rektor UPJŠ v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2021/2022 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 3/2018 zo dňa 6.3.2018, ktorým sa vydáva Štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najstaršia fakulta tejto univerzity. Zabezpečuje doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta . Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vydáva podľa Zákona č.131/2002 Z. z.. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a po schválení Akademickým senátom LF UPJŠ tento . ORGANIZAČNÝ PORIADOK. Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Časť prvá. Článok 1. ZÁKLADNÉ.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac informácií nájdete v hlavnom článku Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podkategórie . Táto kategória má nasledovné 2 podkategórie z 2 celkom. A Absolventi Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach‎ (7 S) V Vyučujúci na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach‎ (3 S) Stránky v kategórii. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA IV.Interná klinika VYBRANÉ KAPITOLY Z ANGIOLÓGIE Mária Rašiová Košice 201

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika V Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vedecký redaktor: prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave Recenzenti: prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc. Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Personálne oddelenie Trieda SNP č. 1 040 11 Košice Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 31.12.2019 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach MUDr. Nikita Bobrov, CSc. - Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. - Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Recenzenti Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Trieda SNP č. 1 040 11 Košice Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 20.02.2017 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. dekan fakult

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9. V jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, modality liečby ochorení (farmakologická terapia, endovaskulárna terapia, angiochirurgická terapia) a aj možné. zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Personálne oddelenie Trieda SNP č. 1 040 11 Košice Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 19.06.202 Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia). Platforma UPJŠ LF pre zverejňovanie elektronických verzií pedagogických diel a multimediálnych materiálov pre podporu výučby, hlavnou úlohou je.

Lekárska fakulta UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

 1. Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr.PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.. Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva.
 2. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA Ústav farmakológie Liekové formy a aplikané cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne Martina Čižmáriková, Peter Takáč Košice 2019. Táto vysokoškolská učebnica vznikla vďaka finančnej pomoci z projektu VVGS-2018-904 Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových.
 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice. Gefällt 4.721 Mal. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach / Website..
 4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Trieda SNP č. 1 040 11 Košice Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní: 01.12.2017 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., v. r. dekan fakult
 5. Detail záznamu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Lekárska fakulta. 1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny - Detailné zobrazenie záznamu - Slovenská lekárska knižnic

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Wikipédi

Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach Citácia: Juraj Guzy a kol. Základy. Ústav lekárskej informatiky, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Didaktické materiály zverejňované na výučbovom portáli Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa sa preto nesmie žiadna časť zverejneného materiálu prevziať alebo inak ďalej.

V pondelok 27. januára 2020 sa konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom bol na návrh Lekárskej fakulty udelený čestný titul Doctor honoris causa UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Maciejovi. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informačný list predmetu Kód: ULI/IBSF-FM/10 Názov: Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii Študijný program: Fyzioterapia Garantuje: RNDr. Jozefína Petrovičová, PhD. Zabezpečuje: Ústav lekárskej informatiky Obdobie štúdia predmetu: 2 Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia, klinické cvičenia. Dňa 12. novembra 2008 študentka 6. ročníka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty Magdaléna Harakaľová získala titul Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2007/2008 v kategórii Lekárske vedy, farmácia za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedeckovýskumnej oblasti.. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informačný list predmetu Kód: ULI/IT-LM Názov: Informačné technológie Študijný program: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Garantuje: RNDr.Jozefína Petrovičová, PhD. Zabezpečuje: Ústav lekárskej informatiky Obdobi Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach oslavuje sedemdesiate výročie svojho vzniku. Fakulta začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy pripravila na budúce povolanie už vyše 12 000 lekárov. Má svoje nezastupiteľné miesto v rámci univerzity ako aj v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej.

Svetový deň boja proti AIDS si študenti UPJŠ LF pripomenuli už v predstihu - v stredu 29. novembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na študentských internátoch informovali o tomto závažnom ochorení.. Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Pracoviská ; Štúdium; Veda; Služby; Medzinárodné vzťahy; Kontakt; Zóna pre zamestnancov a študentov; Prihlásiť sa; COVID-19: sumárne informácie. týkajúce sa epidemiologických opatrení a výučby. Výskumu COVID-19 sa budú venovať aj odborníci z Univerzity... Bratislava 25. septembra 2020. Lekárska fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pridať medzi obľúben é Obľúbené. Eduworld SK. Forma štúdia: denná Stupeň štúdia: I. stupeň Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk Zameranie: Zdravotníctvo. 0 z 5 0 ľudí hodnotilo tento program Chcem hodnotiť. O programe. Poplatky. Ďalšie informácie. Kontakt. O programe Absolvent študijného programu.

Kategória:Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa

V prvom roku svojej existencie mala fakulta 40 učiteľov, z nich bolo 6 docentov a 1 profesor. Lekárska fakulta spolu s Filologickej fakulty Vyššej školy pedagogickej v Prešove bola v roku 1959 začlenená do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest: - 3 miesta výskumného pracovníka na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF v Košiciach Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky Lekárska fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pridať medzi obľúbené Obľúbené. Eduworld SK. Forma štúdia: denná Stupeň štúdia: I. stupeň Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk Zameranie: Zdravotníctvo. 0 z 5 0 ľudí hodnotilo tento program Chcem hodnotiť. O programe. Poplatky. Ďalšie informácie. Kontakt. O programe Štúdium spojeného 1. a 2. stupňa.

Portál UPJŠ L

 1. Lekárska fakulta UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pridať medzi obľúben é Obľúbené. Eduworld SK. Forma štúdia: denná Stupeň štúdia: I. stupeň Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk Zameranie: Zdravotníctvo. 0 z 5 0 ľudí hodnotilo tento program Chcem hodnotiť. O programe. Poplatky. Ďalšie informácie. Kontakt. O programe Absolvent je schopný poskytovať.
 2. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA KONCEPTUALIZÁCIA A MERANIE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI A JEJ VYUŽITIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE Dizertaná práca Študijný program: Študijný odbor: Školiace pracovisko: Školiteľ: Ve rejné zdravotníctvo 7.4.2 Verejné zdravotníctvo Ústav psychológie zdravia Mgr. Peter.
 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice. 4,6 tis. To se mi líbí. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach /..

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Informa čný list predmetu Kód: 5138700 Názov : Klinická psychológia/ duševná hygiena Študijný program: Ošetrovate ľstvo Garantuje : doc. PhDr. Zamboriová Mária, PhD. Zabezpe čuje : PhDr. M. Kovani čová, CSc. Obdobie štúdia predmetu: 4. semeste

Portál UPJŠ LF: Liekové formy a aplikačné cesty podávania

 1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Slovenská republik
 2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2, 041 80 Košice Telefón: +421 (0) 55 /62 226 08 Fax: +421 (0) 55 / 622 81 09 e-mail: rektor@upjs.sk Elektronická prihláška: e-prihlaska.upjs.s
 3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Logo univerzity . FAKULTY UPJŠ. Fakulta verejnej správy Filozofická fakulta Lekárska fakulta Právnická fakulta Prírodovedecká fakulta Profil univerzity; Študijné miesta; Kalendár termínov; Fotogaléria; Celouniverzitné študijné programy; Profil univerzity Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 4. Vaša pozícia: Úvodná stránka → Katalóg vysokých škôl → Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 5. Dni euróeho kultúrneho dedičstva: História a tradície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci 27. ročníka Dní euróeho kultúrneho dedičstva sa dňa 21.9.2020 v Historickej aule Rektorátu UPJŠ uskutočnilo podujatie, ktorým si naša univerzita pripomenula 360. výročie potvrdenia prvej košickej univerzity Universitas Cassoviensis vydaním Zlatej buly.
Fakulta zdravotníckych odborov - PU | Portál VŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta Ústav lekárskej informatiky UEBNÝ PLÁN PREDMETU Názov predmetu: Informačné systémy v medicíne Podmieňujúce predmety: Študijný program: Všeobecné lekárstvo Forma štúdia: denná Kategória predmetu: povinne voliteľný Obdobie štúdia: 3 Forma výučby: cvičenie Rozsah výučby: 1 hod./týždeň Forma. Zuzana Baťová, PhD. v rozhovore pre Zdravotnícke noviny zo dňa 16. júla 2020 o spolupráci s predstaviteľmi infrašturktúry SLOVACRIN podporujúcej akademické klinické skúšania v zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike, ktorá pôsobí pod Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vitajte v e-learningovom portáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Krátka príručka pre učiteľa (ver. 2020-03-27) - aktualizovaná verzia File. Krátka príručka pre študenta File. On-line konzultácie k lms.upjs.sk - 13.10.2020 od 14:15 Jitsi. Skip course categories. Course categories. Collapse all. Rektorát UPJŠ. Úsek BOZP, PO a CO / Department of Occupational Safety.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice. Gefällt 5.045 Mal. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach / Website.. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s odborom školstva Košického samosprávneho kraja Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 4.10.2019 od 9:00 hod.. Prezentácie študijných odborov: - Lekárska fakulta - Prírodovedecká fakulta - Právnická fakulta - Ústav telesnej výchovy a šport Mehr von Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta auf Facebook anzeige

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 7.2.2019 v čase od 10.00 hod. (Registrácia od 9.30 hod.) v Aule LF. Program. Privítanie / predstavenie Lekárskej fakulty UPJ Mission: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je životaschopná ustanovizeň, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta - Európy, Ázie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Veľmi úspešne si plní svoje základné. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PrF UPJŠ) poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe právo, v dennej aj v externej forme štúdia.. Fakulta je členená na 7 katedier, 2 ústavy a 2 pracoviská, na ktorých k 31.12.2016 pôsobilo 62 interných učiteľov, z toho 8 s titulom profesor a 20 s titulom docent. V akademickom roku 2016/2017 študovalo na. PhDr. Eliška Župová, PhD., Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach Recenzenti doc. PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA Katedra sociálnych štúdií, Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mgr. Dávid Bosý, PhD. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 5 tis. Páči sa mi to. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v..

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 4,9 tis. všečkov. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach /.. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH LEKÁRSKA FAKULTA KARDIOVASKULÁRNY RIZIKOVÝ PROFIL POPULÁCIE ŽIJÚCEJ V SEGREGOVANÝCH RÓMSKYCH OSADÁCH A JEHO POROVNANIE S MAJORITNOU POPULÁCIOU Dizerta čná práca Študijný program: doktorandské štúdium Študijný odbor: 7.4.2. Verejné zdravotníctvo Školiace pracovisko: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Školite ľ: doc. Mgr. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala ICTD 2019 s medzinárodnou účasťou; Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spoluorganizovala ICTD 2019 s medzinárodnou účasťou. 07.06.2019 Vo štvrtok 30. mája sa v Bratislave uskutočnil Slovenský medzinárodný deň klinických štúdií ICTD 2019 (Slovak International. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 4,7 хил. харесвания. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v.. Lekárska fakulta - UPJŠ; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta. Logo univerzity. Študijné programy; Profil fakulty; Fotogaléria; Prijímacie konanie ; Ubytovanie a stravovanie; Študijné programy. Cudzojazyčné; Slovenské; Bakalárske štúdium fyzioterapia (denné) fyzioterapia (denné) ošetrovateľstvo (denné) ošetrovateľstvo (denné) verejné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Kosice, Slovakia. 4,7 tis. všečkov. Stránka pre študentov, absolventov, zamestnancov a priaznivcov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach /.. LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zobraziť viac. Najčítanejšie. 24h 48h 72h 168h. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 353 nakazených, počet testov sa blíži k 500-tisíc Zásielky do Číny vám nedoručia, Slovenská pošta upozorňuje na Zlatý týždeň V Gemerskej Vsi úradovalo lokálne tornádo, strhlo strechy na viacerých rodinných.

Lekárska fakulta UPJŠ UPJŠ, Lekárska fakulta UPJS LF Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of Medicine Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice Citácia: www (Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach) Jubilejné 50. Východoslovenské lekárske dni, Vysoké Tatry, Nový Smokovec, Hotel Palace, 19. - 20. Výraznú zmenu do života univerzity priniesol rok 1996, kedy došlo zákonom č. 361/1996 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 1997 k rozdeleniu UPJŠ na dve vysoké školy - Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. V zväzku UPJŠ ostali lekárska, právnická a prírodovedecká fakulta. V roku 1998 vznikla Fakulta verejnej správy a v roku 2007. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Lekárska fakulta, Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice. Title: LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY P Author: veda Last modified by: Dekanat Created Date: 2/10/2004 3:57:00 PM Company: lf upjs Other titles: LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERZITY P. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhne za kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Podľa fakulty spĺňa všetky odborné, osobnostné a morálne predpoklady na výkon tejto funkcie

Portál UPJŠ LF: Vybrané kapitoly z angiológi

Aktuality archív aktualít 29.09.2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako súčasť inovatívneho Centra výskumu vodíkových technológií; 01.07.2020 Vyhlásenie Združenia výskumných a technických univerzít V7 k diskusii o návrhu plošného preverovania záverečných prác; 16.05.2020 Návšteva ministra školstva Branislava Gröhlinga na Univerzite Pavla Jozefa. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach participovala v roku 2006 v troch Euróych tematických sieťach organizovaných Euróou asociáciou univerzít (EUA). Projekt EUA - Quality Culture II - Doctoral Programmes Project (Manažment kvality doktorandských študijných programov) - Network 3. Tento projekt bol zameraný na manažment kvality doktorandských študijných. UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Lekárska fakulta Lekárska fakulta sa radí Fakulta má akreditáciu pre realizáciu dvoch doktorských študijných programov - vo všeobecnom a v zubnom lekárstve, tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Súčasťou kvalitného pedagogického procesu je rozsiahly vedecký výskum, do ktorého patria aj doktorandské študijné. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach Univerzitný vedecký park MEDIPARK Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu Vás pozývajú na vedeckú konferenciu 29. máj 2018 / 13.00 h. UPJŠ Lekárska fakulta, Trieda SNP 1, Košice Poslucháreň 4, 2. posch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 14. 01. 2015. 2 PRVÁ ASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA PRVÝ ODDIEL Základné ustanovenia Článok 1 Názov a sídlo fakulty (1) Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj fakulta) vznikla vládnym nariadením č. 17/1963 dňa 1.3.1963. V zmysle zákona č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla.

Portál UPJŠ LF: Základné princípy laparoskopickej chirurgi

Lekárska fakulta (od r. 1948) Vznikla ako pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s vlastným dekanom a prodekanmi - v tomto organizačnom zväzku bola až do roku 1959, kedy bola začlenená do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolu s Filozofickou fakultou v Prešove. LF sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila opäť dvere pre záujemcov o štúdium. Celouniverzitný deň otvorených dverí zorganizovala univerzita v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja v piatok 4. októbra 2019. V poradí deviaty ročník a jeho zaujímavý program prilákal viacerých záujemcov o štúdium na univerzite Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuality v očkovaní V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku. Potvrdenie o účasti Podujatie je zaradené do kreditného systému. Potvrdenie o.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v

5.Fakulta verejnej správy je súčasťou verejnoprávnej a samosprávnej inštitúcie - Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len univerzita). 6. Štúdium na fakulte sa umožňuje každému uchádzačovi, ak má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a preukáže potrebnú spôsobilos Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. prijal vo štvrtok 14. marca 2019 veľvyslanca Kórejskej republiky Byunghwa Chunga. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Témami rozhovoru boli možnosti spolupráce UPJŠ s veľvyslanectvom Kórejskej republiky Všechny připravované akce v Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta. Objevte akcí, jako jsou koncerty, festivaly, párty, show, srazy, sport, události a další Vitajte v e-learningovom portáli Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Krátka príručka pre učiteľa (ver. 2020-03-27) - aktualizovaná verzia Súbor. Krátka príručka pre študenta Súbor. On-line konzultácie k lms.upjs.sk - 13.10.2020 od 14:15 Videokonferencia Jitsi. Preskočiť kategórie kurzov. Kategórie kurzov. Zbaliť všetko. Rektorát UPJŠ. Úsek BOZP, PO a CO.

Lekárska fakulta - UPJŠ | Portál VŠUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Oddelenie didaktiky Fyziky Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach Skúsenosti z doktorandského pobytu na University of Minho Braga, Portugalsko. Viac. 20.5.2015 Seminár z Didaktiky fyziky (Letný semester) Dr. Ewa Kedzierska CMA Amsterdam Digitálne technológie pre podporu vyučovania prírodovedy na 1. stupni základných. Univerzita pavla jozefa šafárika v košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, všetky jej fakulty a univerzitné pracoviská, ubezpečujú všetkých maturantov a ich rodičov, že harmonogram prijímacieho konania prispôsobí harmonogramu maturitných skúšok V pondelok 27. januára 2020 sa konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 6 घंटे · ŠTUDENTI LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ VYRÁŽAJÚ NA CELOSLOVENSKÚ ROADSHOW SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV VŠ Liga Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v minifutbale 2017/2018. V akademickom roku 2017/2018 prebehla na UPJŠ v Košiciach súťaž Vysokoškolskej ligy v minifutbale za účasti 6-tich družstiev. Zastúpenie mala Prírodovedecká fakulta (PF), Právnická fakulta (PrF), Lekárska fakulta (LF, IMS) a Ústav telesnej výchovy a športu (ŠaR 1, ŠaR 2). Celkovo sa do. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach navrhne za kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Navrhovaný kandidát podľa nej spĺňa všetky odborné, osobnostné a morálne predpoklady na výkon tejto funkcie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len Univerzita), Lekárskej fakulty (ďalej len Fakulta). I. ýASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA ýl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Štúdium na fakulte má univerzitný charakter a v rámci pravidiel vymedzených týmt

 • Altered carbon book.
 • Tokyo abends.
 • Schallschutz din 4109 türen.
 • Packliste wohnwagen.
 • Et al duden.
 • En 469:2014.
 • Imovie mac kostenlos.
 • Hotels.com erfahrungsberichte.
 • Haltestelle woodstock.
 • Galaxy tab a otg.
 • Star tv izle.
 • Bestes mittel gegen liebeskummer.
 • Wilo star z 15 reparieren.
 • Getastral login.
 • Niek jan van damme wikipedia.
 • Kurzurlaub egmond aan zee.
 • Heiraten bei abnehmenden mond.
 • Vorgehensweise ablauf.
 • Österreichische airlines liste.
 • Sweetdate.
 • Warhammer 40000 dawn of war 3.
 • She songtext.
 • Japan forventet levealder.
 • Kuala lumpur ausflüge aktivitäten.
 • Snapchat namen youtuber.
 • Mann verrückt machen bett.
 • Facebook blockierung sehen.
 • How much is a taxi in singapore.
 • Gefühlvolle lieder deutsch.
 • Anrufumleitung aktivieren.
 • Bipolare stoerung heilung.
 • Dr phil bedeutung.
 • Jodel online web.
 • Las vegas shows april 2018.
 • Smartphone in indien nutzen.
 • Bipolare stoerung heilung.
 • Merken menschen wenn sie sterben.
 • Et al duden.
 • S0 bus verkabelung.
 • Kürbistumor ff lemon.
 • Kiss logo ss.